Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping & herroepingsformulier

Consumenten hebben een retourbeleid van 14 dagen.

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:A. Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

(Goodsmith GmbH, Semmelweisstraße 8, 82152 Planegg, Duitsland, telefoon: +49 (0) 89 339 844 140, e-mail: info@good-smith.com)

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U zult de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk teruggestuurd of overhandigd hebben ons binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering is te wijten aan a het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is.

Verwante/gefinancierde transacties
Als u dit contract met een lening financiert en later weer opzegt, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat of de goederen worden geretourneerd, neemt uw geldschieter onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van onderhavig contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

Algemene informatie
1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vrachtafhaal.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1 -2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.


B. Annuleringsformulier

Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Naar
Goodsmith GmbH
Semmelweisstraße 8
82152 PlaneggDuitsland
E-Mail: info@good-smith.com
Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de bepaling van de volgende dienst (*)
_________________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
______________________________________________________________________
Naam consument(en)
__________________________________________________________________Adres van de consument(en)
_________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen waar niet van toepassing .